październik 12, 2022

Otrzymano DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022

Z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2

DOFINANSOWANIE

72 265  ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

REALIZOWANE ZADANIA

Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

GRUPA DOCELOWA

Podopieczni oraz kadra zatrudniona w  domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

EFEKTY PROGRAMU

Przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w  domach pomocy społecznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w placówkach.

Udostępnij

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"