Stowarzyszenie prowadzi:

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 

Wieloaspektowe działanie na rzecz osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności na rzecz osób starszych, zagrożonych demoralizacją, rodzin pozbawionych środków do życia, ubogich i bezdomnych oraz wykorzystanie ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia realizowane przez:

 • wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów,
 • prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji oraz organizowanie dowozu na te zajęcia,
 • współpracę i wymianę informacji z organami administracji publicznej samorządowej i rządowej, kościołem katolickim oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do działalności Stowarzyszenia,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym, a szczególności z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz dziećmi i młodzieżą uzależnioną,
 • organizowanie programów integracyjnych – wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, imprezy sportowe, obozy integracyjne,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie szacunku dla wartości religijnych, dla dziedzictwa kulturowego przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i religijnym,
 • przeciwdziałanie wykluczaniu osób, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów z życia społecznego i zawodowego,
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób,
 • promocje działalności twórczej,
 • tworzenie grup wsparcia,
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób z problemami i ich rodzin,
 • pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • organizowanie i prowadzenie dożywiania,
 • prowadzenie całodziennych i popołudniowych zajęć np. klubów seniora.

Wieloaspektowe działanie na rzecz osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów poprzez:

 • tworzenie warunków ich rozwoju, zdrowia i godnego życia,
 • wykorzystanie ich potencjału w pełnieniu ról społecznych,
 • organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów,
 • prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji oraz organizowanie dowozu na te zajęcia,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • przeciwdziałanie wykluczaniu osób, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów z życia społecznego i zawodowego,
 • tworzenie grup wsparcia dla osób, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania problemów życiowych swoich i swych rodzin,
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów i ich rodzin,
 • organizowanie i prowadzenie dożywiania,
 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
 • prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów leczniczo – pielęgniarskich, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i innych placówek.

Działalność odpłatną pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie “Nie lękaj się”, Rozdział VII, Przedmiot Działalności Gospodarczej zgodnie ze statutem:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskwalifikowana.

Stowarzyszenie “Nie lękaj się” jest organizatorem cyklicznych, corocznych imprez, które integrują osoby niepełnosprawne i ich rodziny:

 • Turniej gry w kręgle- “Turniej o złotą Barkę”, pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, luty, Kręgielnia przy ul. Kromera 3 w Olsztynie, dla ok. 100 osób niepełnosprawnych z naszego województw – współpraca z administracją publiczną,
 • Festyn integracyjny ludzi niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w ramach przełamywania barier “Łączymy ludzi…” pod patronatem Radia Olsztyn, dla ok. 300 osób z całego województwa, czerwiec – współpraca z administracją publiczną,
 • Pożegnanie lata, impreza integracyjna dla mieszkańców Olsztyna oraz osób niepełnosprawnych z całego województwa, powiązana z wykonaniem i puszczaniem latawców pt. “Latawce, dmuchawce…”, Aeroklub Olsztyn, fundator nagród- Prezydent Miasta Olsztyna, patronat medialny – Radio Olsztyn (październik, ok. 300 osób) – współpraca z administracją publiczną,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, wigilijne i wielkanocne przedstawienia teatralne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 150 osób (grudzień, kwiecień),
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, osoby wspierające działalność, artyści, ludzie sportu, sztuki, kultury podpisują serca wykonane w prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu i oddają na licytację Owsiaka -współpraca z administracją publiczną.

Stowarzyszenie “Nie lękaj się” – kalendarium:

 • 30 listopada 2009 roku – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4 dla 30 osób pobytu dziennego, remont i adaptacja budynku koszarowego – współpraca z administracją publiczną,
 • 29 lipca 2010 rok – zwiększenie o dodatkowe 30 miejsc pobytu dziennego oraz 9 miejsc pobytu całodobowego, remont i adaptacja miejsc całodobowych,
 • 01 listopada 2012 rok – jedno dodatkowe miejsce całodobowe,- współpraca z administracją publiczną,
 • pozyskanie żywności w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” w 2010r., 2011r., 2012 r., 2013 r., PEAD.

Informacje dodatkowe:

 • Stowarzyszenie w ciągu trzech lat swojej działalności pozyskało fundusze w kwocie 3.853.114,00 zł, darowizny na kwotę około 100000 zł.,
 • Stowarzyszenie zatrudnia: kierownika ŚDS “Barka”, psychologa, fizjoterapeutę, pracownika socjalnego, teatrologa, ceramika- terapeutę, muzyka- terapeutę, terapeutę z zakresu prowadzenia zajęć metodą Denisona (gimnastyka mózgu), ortopedów, psychiatrę, terapeutów zajęciowych: krawiectwo-filc-tkactwo, Nordic Walking, gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw zręcznościowych, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni technicznej.
Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"