Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego 1/11/2020 z dnia 26.11.2020 roku dotyczącego malowania pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 5.

Zapytanie ofertowe 1/11/2020 do pobrania  —> zapytanie ofertowe DPS


Stowarzyszenie “Nie lękaj się” załącza protokół z otwarcia ofert wg ogłoszonego zapytania konkurencyjności oferty:

Zadanie 3- Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:

1. Wizyty studyjne “Dzień w przedsiębiorstwie”

2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje

3. Organizacja i realizacja staży zawodowcy

w ramach uzyskanego dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- “Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Protokół z zadania 3 dostępny po kliknięciu —> protokół z otwarcia ofert zadanie 3 – podpisany skan

 


Stowarzyszenie “Nie lękaj się” zaprasza w dniu dzisiejszym, tj. 09.07.2018 r. do składania ofert w postępowaniu zapytania konkurencyjności na:

Zadanie 3- Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:

1. Wizyty studyjne “Dzień w przedsiębiorstwie”

2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje

3. Organizacja i realizacja staży zawodowcy

Procedurę postępowania zapytania konkurencyjności ofert zadania 3 oraz wszelkie informacje można pobrać klikając —> zapytanie zad. 3- Barka

w ramach uzyskanego dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- “Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

W razie pytań prosimy o kontakt.


 

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” załącza protokoły z otwarcia ofert wg ogłoszonego zapytania konkurencyjności oferty:

Zadanie 2 – Wsparcie grupowe z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społeczno-edukacyjnej:

 1. Trening kompetencji życiowych
 2. Trening kompetencji społecznych
 3. Trening postaw przedsiębiorczych
 4. Trening obsługi nowoczesnych technologii
 5. Zespół ćwiczeń psychoruchowych

oraz

Zadanie 3- Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:

1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”

2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje

3. Organizacja i realizacja staży zawodowcy

w ramach uzyskanego dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Protokół z zadania 2 dostępny po kliknięciu —> Protokół z otwarcia i wyboru oferty zad. 2

Protokół z zadania 3 dostępny po kliknięciu —> Protokół z otwarcia i wyboru oferty zad. 3


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” załącza protokół z otwarcia ofert wg ogłoszonego zapytania konkurencyjności oferty:

Zadanie 1 – Wsparcie indywidualne:

1. Diagnoza problemowa

2. Poradnictwo specjalistyczne: psycholog/terapeuta

w ramach uzyskanego dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Protokół dostępny po kliknięciu —> protokol


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zaprasza w dniu dzisiejszym, tj. 19.09.2018 r. do składania ofert w postępowaniu zapytania konkurencyjności na:
Zadanie 2 – Wsparcie grupowe z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społeczno-edukacyjnej:

 1. Trening kompetencji życiowych
 2. Trening kompetencji społecznych
 3. Trening postaw przedsiębiorczych
 4. Trening obsługi nowoczesnych technologii
 5. Zespół ćwiczeń psychoruchowych

Procedurę postępowania zapytania konkurencyjności ofert zadania 2 oraz wszelkie informacje można pobrać klikając —> zapytanie zadania 2 projekt BARKA

oraz

Zadanie 3- Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:

1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”

2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje

3. Organizacja i realizacja staży zawodowcy

Procedurę postępowania zapytania konkurencyjności ofert zadania 3 oraz wszelkie informacje można pobrać klikając —> zapytanie zadanie 3 projekt BARKA

w ramach uzyskanego dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

W razie pytań prosimy o kontakt.

—————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zaprasza w dniu dzisiejszym, tj. 11.09.2018 r. do składania ofert w postępowaniu zapytania konkurencyjności na:
Zadanie 1 – Wsparcie indywidualne:

 1. Diagnoza problemowa
 2. Poradnictwo specjalistyczne: psycholog/terapeuta

w ramach uzyskanego dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Procedurę postępowania zapytania konkurencyjności ofert oraz wszelkie informacje można pobrać klikając —> zapytanie zadanie 1 projekt BARKA

W razie pytań prosimy o kontakt.


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zaprasza do obejrzenia „Wirtualnego spaceru z Projektem” – Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn, projekt BARKA, który prezentuje rewitalizowany obiekt na starcie projektu oraz efekty osiągnięte dzięki realizacji projektu. Materiał dostępny klikając —> tutaj


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” informuje, iż uzyskało dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Celem głównym będzie zwiększenie szans na zatrudnienie minimum 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020 poprzez nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w okresie 01.08.2018-31.12.2019. Dodatkowo projekt zakłada nabycie kompetencji życiowych i społecznych przez minimum 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) do 31.12.2019, nabycie kwalifikacji zawodowych przez wyżej wymienioną grupę, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających aktywność społeczno-zawodową, wzrost poziomu motywacji i samooceny w zakresie aktywności społeczn0-zawodowej i przedsiębiorczości.

Cele projektu będą realizowane poprzez wsparcie indywidualne- diagnoza problemowa, spotkania z psychologiem; wsparcie grupowe z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej: treningi kompetencji życiowych, społecznych, trening postaw przedsiębiorczych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, terapia zajęć psychoruchowych, udział w kulturze; wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej: wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”, kursy/szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje, 3-miesięczne staże zawodowe.

GRUPA DOCELOWA: 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ZWS) w wieku 15-64 lata, zamieszkujących obszar objęty Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020, należących do MOF Olsztyn, w tym 45% osoby nieaktywne zawodowo (18 osób- 1o kobiet, 8 mężczyzn); 55% osoby bezrobotne (22 osoby- 12 kobiet, 10 mężczyzn); 55% kobiety; 60% osoby po 45 roku życia (24 osoby- 13 kobiet, 11 mężczyzn); 70% osoby z niepełnosprawnościami (28 osób- 15 kobiet, 13 mężczyzn).


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zamieszcza protokół z otwarcia ofert złożonych przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/11/2017 z dnia 09.11.2017 dot. prac remontowych Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4.

Protokół z otwarcia ofert —> Protokol2017_03122020090323

—————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego 1/11/2017 z dnia 09.11.2017 roku dotyczącego prac remontowych Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4.

Zapytanie ofertowe 1/11/2017 do pobrania —>Zapyt.ofertowe2017_03122020090010

—————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zamieszcza protokół z otwarcia ofert złożonych przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn, projekt BARKA” —> protokol

UWAGA !!! Stowarzyszenie „Nie lękaj się” w dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2017 r. dodaje zapis do zapytania ofertowego realizacji projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn, projekt BARKA” w następującej postaci:

„Wykonawca, który złożył najniższą ofertę ze wszystkich złożony, a którego kwota oferty była wyższa, niż kwota zaplanowana przez Zamawiającego może zostać wezwany do negocjacji w celu uzyskania porozumienia kwoty oferty, jaką Zamawiający zaplanował na wykonanie prac ujętych w zapytaniu ofertowym.”

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” zaprasza do składania ofert realizacji projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn, projekt BARKA”w ramach Osi Priorytetowej 8- „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.1- „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszelkie niezbędne informację związane z zapytaniem ofertowym można znaleźć klikając tutaj —> specyfikacja-warunków-zamowienia-barka


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” uzyskało dofinansowanie w ramach złożenia oferty na realizację zadania publicznego pt. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie będzie realizowało powierzone zadanie pod nazwą „Osoby z niepełnosprawnością w mediach” oraz w następujących formach:

1) Audycja radiowa – współpraca z Radiem Olsztyn, emisja 2 razy w miesiącu:

 1. Studio nagrań radiowych – montaż i nagrywanie audycji radiowych przez osoby z niepełnosprawnością, przy współpracy i pomocy pracowników Radia Olsztyn
 2. Cykliczne informacje na tematy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 3. Telefon Zaufania – oferta wsparcia przez specjalistów z różnych dziedzin (psycholog, psychiatra, doradca zawodowy, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, terapeuci)
 4. „Gość Dnia” – rozmowy na zgłaszane tematy
 5. Konkurs z nagrodami dla słuchaczy (plastyczne, literackie, muzyczne, itd.)

2) Cykliczne informacje dotyczące osób niepełnosprawnych w prasie lokalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasz Olsztyniak) – 2 razy w miesiącu oraz w gazetce wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie:

 1. Opracowanie tematów do prasy lokalnej przez osoby z niepełnosprawnością przy współpracy i pomocy pracowników Gazety Olsztyńskiej
 2. Cykliczne informacje na temat ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
 3. Ważne wydarzenia miesiąca związane z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością
 4. Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością
 5. Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych
 6. Odpowiedzi na trudne pytania zadawane przez słuchaczy aucdycji radiowych
 7. Informator tematów audycji radiowych
 8. Kontynuacja interesujących tematów na Facebook-u

3) Profil na Facebook-u:

 1. „Jesteśmy na Facebook-u”, kontynuacja problemów poruszanych w audycjach radiowych oraz w prasie lokalnej
 2. Integracja osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także specjalistów z danej dziedziny przez internet
 3. Przekazywanie wiadomości o funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a także wskazanie instytucji zapewniających im wsparcie
 4. Wymiana doświadczeń i poglądów z życia osób z niepełnosprawnością

4) Radiowęzeł lokalny Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” prowadzony przez osoby niepełnosprawne:

 1. Komentarze do audycji radiowych i artykułów w prasie lokalnej dotyczące osób z niepełnosprawnością,
 2. Program Dnia – informacje bieżące,
 3. Rozmowa Dnia,
 4. Koncert Życzeń.

5) Reklama – folder reklamujący projekt „Osoby z niepełnosprawnością w mediach”

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"