Sprawozdania Finansowe

STOWARZYSZENIE “NIE LĘKAJ SIĘ” Z SIEDZIBĄ PRZY UL. JACKA KURONIA 4 W OLSZTYNIE OŚIWADCZA, IŻ ŚRODKI PUBLICZNE, KTÓRE OTRZYMUJE, WYDATKOWANE SĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY “BARKA” FINANSOWANA JEST WYŁĄCZNIE Z DOTACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYN NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY, ZAŚ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ “BARKA”, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO POSIADANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE “NIE LĘKAJ SIĘ”, PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ, NIEODPŁATNĄ ORAZ GOSPODARCZĄ.

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za 2018 rok

Bilans Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za 2018 rok

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej “Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych za rok 2018

 Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za rok 2017

 Bilans Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za rok 2017

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej “Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5 za rok 2017

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 za rok 2017

 Sprawozdanie z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanego w roku 2016

 Informacja dodatkowa Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za rok 2016

 Rachunek zysków i strat oraz bilans Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za rok 2016

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej “Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5 za rok 2016

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 za rok 2016

 Bilans oraz rachunek zysków i strat Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za 2015 rok

 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia “Nie lękaj się” za 2015 rok

 Sprawodanie z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sici ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanego w 2015 r.- korekta

 Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego: Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w okresie 1.07.2015 do 31.12.2015

 Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego: prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej “Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5 w Olsztynie w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015

 Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 w Olsztynie w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015

Bilans Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2014

Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego za 2014 rok

Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego 16-31 grudnia 2013 roku

Pismo

sksds.2014

spr.fin_.zarzad2014

sprfin09

sprfin11id

sprfin10id

sprfin10

sprfin12

sprfin11

sprfin13ds

sprfin13

sprfin13id

sprfin13k

sprfinDP13z

Sprostowanie

Wniosek

Sprawozdanie roczne

Bilans2012

Informacja do bilansu

STOWARZYSZENIE “NIE LĘKAJ SIĘ” Z SIEDZIBĄ PRZY UL. JACKA KURONIA 4 W OLSZTYNIE OŚWIADCZA, IŻ ŚRODKI PUBLICZNE, KTÓRE OTRZYMUJE, WYDATKOWANE SĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY “BARKA” FINANSOWANA JEST WYŁĄCZNIE Z DOTACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYN NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY, ZAŚ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ “BARKA”, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO POSIADANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE “NIE LĘKAJ SIĘ”, PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ, NIEODPŁATNĄ ORAZ GOSPODARCZĄ.
Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"