Sprawozdania Finansowe

STOWARZYSZENIE „NIE LĘKAJ SIĘ” Z SIEDZIBĄ PRZY UL. JACKA KURONIA 4 W OLSZTYNIE OŚIWADCZA, IŻ ŚRODKI PUBLICZNE, KTÓRE OTRZYMUJE, WYDATKOWANE SĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „BARKA” FINANSOWANA JEST WYŁĄCZNIE Z DOTACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYN NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY, ZAŚ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „BARKA”, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO POSIADANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIE LĘKAJ SIĘ”, PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ, NIEODPŁATNĄ ORAZ GOSPODARCZĄ.

Bilans Stowarzyszenie „Nie lękaj się” za 2021 rok

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie „Nie lękaj się” za 2021 rok

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia „Nie lekaj się” za 2021 rok

Bilans Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2020 rok

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe jednostki OP za 2020 rok

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2020 rok

Bilnas Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2019 rok

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2019 rok

Sprawozdanie jednostki małej za 2019 rok

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2019 rok

 

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2018 rok

Bilans Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2018 rok

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2018 rok

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 za rok 2018

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej „Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych za rok 2018

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2017

Bilans Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej „Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5 za rok 2017

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanego w roku 2016

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2016

Rachunek zysków i strat oraz bilans Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego: prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej „Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5 za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 za rok 2016

Bilans oraz rachunek zysków i strat Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2015 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Nie lękaj się” za 2015 rok

Sprawodanie z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sici ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanego w 2015 r.- korekta

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego: Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w okresie 1.07.2015 do 31.12.2015

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego: prowadzenie usług w Domu Pomocy Społecznej „Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 5 w Olsztynie w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 4 w Olsztynie w okresie 1.01.2015 do 31.12.2015

Bilans Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2014

Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego za 2014 rok

Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego 16-31 grudnia 2013 roku

Pismo

sksds.2014

spr.fin_.zarzad2014

sprfin09

sprfin11id

sprfin10id

sprfin10

sprfin12

sprfin11

sprfin13ds

sprfin13

sprfin13id

sprfin13k

sprfinDP13z

Sprostowanie

Wniosek

Sprawozdanie roczne

Bilans2012

Informacja do bilansu

STOWARZYSZENIE „NIE LĘKAJ SIĘ” Z SIEDZIBĄ PRZY UL. JACKA KURONIA 4 W OLSZTYNIE OŚWIADCZA, IŻ ŚRODKI PUBLICZNE, KTÓRE OTRZYMUJE, WYDATKOWANE SĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „BARKA” FINANSOWANA JEST WYŁĄCZNIE Z DOTACJI URZĘDU MIASTA OLSZTYN NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY, ZAŚ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „BARKA”, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO POSIADANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIE LĘKAJ SIĘ”, PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ, NIEODPŁATNĄ ORAZ GOSPODARCZĄ.
Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"