Informacja

Sierpień 2, 2018

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” informuje, iż uzyskało dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Celem głównym będzie zwiększenie szans na zatrudnienie minimum 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020 poprzez nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w okresie 01.08.2018-31.12.2019. Dodatkowo projekt zakłada nabycie kompetencji życiowych i społecznych przez minimum 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) do 31.12.2019, nabycie kwalifikacji zawodowych przez wyżej wymienioną grupę, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających aktywność społeczno-zawodową, wzrost poziomu motywacji i samooceny w zakresie aktywności społeczn0-zawodowej i przedsiębiorczości.

Cele projektu będą realizowane poprzez wsparcie indywidualne- diagnoza problemowa, spotkania z psychologiem; wsparcie grupowe z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej: treningi kompetencji życiowych, społecznych, trening postaw przedsiębiorczych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, terapia zajęć psychoruchowych, udział w kulturze; wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej: wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”, kursy/szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje, 3-miesięczne staże zawodowe.

GRUPA DOCELOWA: 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ZWS) w wieku 15-64 lata, zamieszkujących obszar objęty Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020, należących do MOF Olsztyn, w tym 45% osoby nieaktywne zawodowo (18 osób- 1o kobiet, 8 mężczyzn); 55% osoby bezrobotne (22 osoby- 12 kobiet, 10 mężczyzn); 55% kobiety; 60% osoby po 45 roku życia (24 osoby- 13 kobiet, 11 mężczyzn); 70% osoby z niepełnosprawnościami (28 osób- 15 kobiet, 13 mężczyzn).

Udostępnij

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"